Terug naar het overzicht

Wat is er afgesproken in het sectorakkoord?

30 november 2018 door Stuurgroep kwaliteitsafspraken

De afspraken over de kwaliteitsafspraken zijn vrij uitgebreid. De hoofdpunten uit de afspraken zijn de volgende:

  1. De kwaliteitsafspraken worden gemaakt binnen de hogescholen en universiteiten;
  2. De horizontale dialoog binnen instellingen vormt de basis voor de kwaliteitsafspraken;
  3. De medezeggenschap binnen de instelling heeft instemmingsrecht op het plan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen;
  4. De investeringen moeten binnen de volgende thema’s vallen: intensiever en kleinschalig onderwijs, onderwijsdifferentiatie (waaronder talentontwikkeling), docentkwaliteit, passende en goede onderwijsfaciliteiten, meer en betere begeleiding van studenten en studiesucces (inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen);
  5. In het jaarverslag rapporteren zowel het bestuur als de medezeggenschap over de voortgang, zowel voor wat betreft inhoud als proces;
  6. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toetst onafhankelijk de plannen en de realisatie van de plannen;
  7. Bij de toetsing staat de inspanning centraal, niet de output;
  8. De plannen worden vooraf getoetst om te zien of ze realistisch en helder zijn én om te zien of de interne stakeholders (waaronder de medezeggenschap) en externe stakeholders voldoende zijn betrokken;
  9. In 2022 wordt de realisatie van de plannen getoetst, om te zien of er voldoende voortgang is geboekt en om te zien of de medezeggenschap en andere belanghebbenden voldoende zijn betrokken;
  10. Wanneer er (na een herkansing) niet voldoende voortgang heeft geboekt of de belanghebbenden niet goed betrokken zijn, wordt een deel van de middelen gekort. Dit deel van de middelen wordt vervolgens beschikbaar gesteld voor Comeniusbeurzen voor docenten van die specifieke instelling, die de beurzen kunnen gebruiken voor projecten op het gebied van onderwijsverbetering en -vernieuwing.

Een grote rol voor de medezeggenschap

De medezeggenschap krijgt binnen dit systeem een grote en verantwoordelijke taak. Zij moet nauw betrokken worden bij het creëren van de plannen en uiteindelijk instemmen en ook gedurende het gehele proces blijft zij nauw betrokken bij de realisatie van de plannen en de verantwoording over de voortgang. Om te zorgen dat de medezeggenschap deze rol volwaardig kan vervullen, is een aantal afspraken gemaakt:

Hogescholen en universiteiten zullen er zorg voor dragen dat de medezeggenschap goed in staat is de horizontale dialoog te kunnen voeren. Zij zullen de medezeggenschap ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van haar taken. De studentenorganisaties gaan met de VSNU en de Vereniging Hogescholen samen werken aan deze ondersteuning;

Het ISO, de LSVb, de Vereniging Hogescholen en de VSNU richten samen een landelijk loket op (welkom!) voor vragen over de kwaliteitsafspraken en het ministerie van OCW faciliteert dit;

Voldoende tijd is een voorwaarde voor het uitvoeren van de medezeggenschapstaken. Grote hogescholen en universiteiten stellen aan studentleden van de centrale medezeggenschap minimaal 8 uur per week beschikbaar. Hogescholen en universiteiten stellen minimaal 4 uur per week beschikbaar. Voor deze normen geldt een pas-toe-of-leg-uitprincipe;

Om een sectorbreed beeld te geven is afgesproken dat de NVAO in 2020 en in 2022 een landelijk beeld geeft van de voortgang. Deze landelijke beelden zijn ook relevant voor de horizontale dialoog en de medezeggenschap, omdat zij de voortgang binnen de instelling in breder perspectief kunnen zetten.