Terug naar het overzicht

Introductie medewerkers

16 januari 2019 door Stuurgroep kwaliteitsafspraken

Krijg je als medewerker op een hoger onderwijsinstelling te maken met de kwaliteitsafspraken? Lees hier tips!

Zoals je kunt opmaken uit de afspraken, vormt de horizontale dialoog de basis voor de kwaliteitsafspraken én speelt de medezeggenschap een grote rol in het proces van de totstandkoming, realisatie en rapportage van de plannen. In het toetskader van de NVAO wordt deze horizontale dialoog als volgt omschreven:

“De voornemens voor de kwaliteitsverbetering, zoals in het plan voor kwaliteitsafspraken vastgelegd, zijn tot stand gekomen in samenspraak met de medezeggenschap (docenten en studenten), de interne toezichthouders en waar relevant na raadpleging van externe belanghebbenden. Bestuur en medezeggenschap zorgen gezamenlijk voor een brede betrokkenheid van de gemeenschap van de universiteit of hogeschool en spreken onderling af welke gremia binnen en buiten de instelling bij het proces van totstandkoming van het plan betrokken worden. De medezeggenschap is volwaardig bij de verwezenlijking van het beleid betrokken, evenals bij het proces dat daartoe moet leiden. De facilitering van de medezeggenschap stelt hen in staat deze rol goed in te kunnen vullen. De medezeggenschap heeft instemming gegeven op het plan voor de kwaliteitsafspraken. Ook heeft de Raad van Toezicht het plan goedgekeurd.”

De medezeggenschap kan deze verantwoordelijkheid enkel dragen als zij volwaardig een rol kan spelen binnen de horizontale dialoog. Om de medezeggenschap hierbij te ondersteunen, is het volgende afgesproken:

  1. Hogescholen en universiteiten zullen er zorg voor dragen dat de medezeggenschap goed in staat is de horizontale dialoog te kunnen voeren. Zij zullen de medezeggenschap ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van haar taken. De studentenorganisaties gaan met de VSNU en de Vereniging Hogescholen samen werken aan deze ondersteuning;
  2. Het ISO, de LSVb, de Vereniging Hogescholen en de VSNU richten samen een landelijk loket op voor vragen over de kwaliteitsafspraken en het ministerie van OCW faciliteert dit;
  3. Voldoende tijd is een voorwaarde voor het uitvoeren van de medezeggenschapstaken. Grote hogescholen en universiteiten stellen aan studentleden van de centrale medezeggenschap minimaal 8 uur per week beschikbaar. Kleine hogescholen en universiteiten (maximaal 10.000 studenten) stellen minimaal 4 uur per week beschikbaar. Voor deze normen geldt een pas-toe-of-leg-uit-principe;
  4. Om een sectorbreed beeld te geven is afgesproken dat de NVAO in 2020 en in 2022 een landelijk beeld geeft van de voortgang. Deze landelijke beelden zijn ook relevant voor de horizontale dialoog en de medezeggenschap, omdat zij de voortgang binnen de instelling in breder perspectief kunnen zetten.